Školní metodik prevence

Práce školního metodika prevence se, jak sám název napovídá, zaměřuje zejména na preventivní oblast působení školy, které má předcházet projevům rizikového chování žáků. Za projevy rizikového chování se považuje:

 • Záškoláctví
 • Šikana a extrémní projevy agrese
 • Extrémně rizikové sporty a rizikové chování v dopravě
 • Rasismus a xenofobie
 • Negativní působení sekt
 • Sexuální rizikové chování
 • Závislostní chování
 • Okruh poruch a problémů spojených se syndromem týraného a zanedbaného dítěte
 • Spektrum poruch přijmu potravy

Preventivní program školy naleznete zde ->

K hlavním bodům pracovní náplně metodika prevence patří zejména:

 • Spolupráce s kolegy školního poradenského pracoviště a ostatními pedagogy školy
 • Vytváření a realizace preventivních programů školy, včetně komunikace s dalšími subjekty, které se tématy prevence rizikového chování zabývají
 • Začleňování preventivních témat do učebních plánů vzhledem k obsahu učiva a věku žáků
 • Sledování aktuálního dění ve škole a reakce na něj ve spolupráci s třídními učiteli
 • Inovování strategie školy v rámci prevence rizikového chování
 • Poskytování metodického vedení a pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivních aktivit
 • Skupinová i individuální práce se žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání
 • Předávání informací žákům, nebo jejich zákonným zástupcům o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem a rodinám, které mají problémy v oblasti závislostí nebo jinými negativními jevy ovlivňující jejich sociálním vývoj
 • Spolupráce se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciální péči ve státních i nestátních zařízeních
 • Ve spolupráci s dalšími odborníky poskytování konzultační a poradenské činnosti rodičům
 • Podílení se na akcích pořádaných školou v oblasti volnočasových aktivit
 • Vede deník metodika prevence
 • Dodržuje etický kodex poradenského pracovníka
Andrea Smýkalová

Andrea Smýkalová

Kontakt:
+420 734 174 264
a.smykalova@waldorf-olomouc.cz

Konzultační hodiny: 
pondělí 10:00 – 11:00
(po předchozí domluvě)

Andrea Smýkalová

Andrea Smýkalová

Kontakt:
+420 734 174 264
a.smykalova@waldorf-olomouc.cz

Konzultační hodiny: 
pondělí 10:00 – 11:00
(po předchozí domluvě)

Práce školního metodika prevence se, jak sám název napovídá, zaměřuje zejména na preventivní oblast působení školy, které má předcházet projevům rizikového chování žáků. Za projevy rizikového chování se považuje:

 • Záškoláctví
 • Šikana a extrémní projevy agrese
 • Extrémně rizikové sporty a rizikové chování v dopravě
 • Rasismus a xenofobie
 • Negativní působení sekt
 • Sexuální rizikové chování
 • Závislostní chování
 • Okruh poruch a problémů spojených se syndromem týraného a zanedbaného dítěte
 • Spektrum poruch přijmu potravy

Preventivní program školy naleznete zde ->

K hlavním bodům pracovní náplně metodika prevence patří zejména:

 • Spolupráce s kolegy školního poradenského pracoviště a ostatními pedagogy školy
 • Vytváření a realizace preventivních programů školy, včetně komunikace s dalšími subjekty, které se tématy prevence rizikového chování zabývají
 • Začleňování preventivních témat do učebních plánů vzhledem k obsahu učiva a věku žáků
 • Sledování aktuálního dění ve škole a reakce na něj ve spolupráci s třídními učiteli
 • Inovování strategie školy v rámci prevence rizikového chování
 • Poskytování metodického vedení a pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivních aktivit
 • Skupinová i individuální práce se žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání
 • Předávání informací žákům, nebo jejich zákonným zástupcům o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem a rodinám, které mají problémy v oblasti závislostí nebo jinými negativními jevy ovlivňující jejich sociálním vývoj
 • Spolupráce se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciální péči ve státních i nestátních zařízeních
 • Ve spolupráci s dalšími odborníky poskytování konzultační a poradenské činnosti rodičům
 • Podílení se na akcích pořádaných školou v oblasti volnočasových aktivit
 • Vede deník metodika prevence
 • Dodržuje etický kodex poradenského pracovníka

Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o.

Tomkova 420/48
Olomouc Hejčín

REDIZO:691001359
ID datové schránky: ei6jbu2

 

Fakturační údaje

Sídlo: Kosinova 876/3,
779 00 Olomouc

IČ: 28595475
DIČ: CZ28595475

č.účtu: 287543714/0300

Rychlý kontakt

(+420) 777 850 488
waldorf@waldorf-olomouc.cz

Tomkova 420/48
Olomouc Hejčín