Den otevřených dveří v MŠ nepořádáme, ale rádi si s Vámi domluvíme schůzku na které Vás našimi prostory MŠ provedeme, seznámíme Vás s harmonogramem dne a průběhem celého roku. A to za základě telefonické domluvy na tel.č. 732 778 483, nebo prostřednictvím e-mailu p.bradova@waldorf-olomouc.cz.

Informace k organizaci zápisu k předškolní docházce a k povinné předškolní docházce 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit ve výše uvedených termínech následujícími způsoby:

Osobní podání přihlášky v mateřské škole

Termín: 3. května 2022 od 11:00-17:00 hod.

– k ověření svůj občanský průkaz
– k ověření rodný list dítěte (k nahlédnutí rodný list při dítěte/u cizinců pas dítěte)
– vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
– potvrzené *Vyjádření lékaře k přijetí dítěte do MŠ
– podepsané Informace k ochraně osobních údajů v souvislosti s přijetím dítěte k předškolnímu vzdělávání (stačí podpis jednoho zákonného zástupce)
– u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami nebo po vyřízeném odkladu školní docházky doložte doporučení školského poradenského zařízení

Podání datovou schránkou

Termín: 3. – 12. května 2022
ID: ei6jbu2
– do předmětu zprávy napsat “Zápis do MŠ 2022/2023”
– kopie rodného listu dítěte/u cizinců pas dítěte
– vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
– potvrzené *vyjádření lékaře k přijetí dítěte do MŠ (nelze zaslat kopii očkovacího průkazu)
– podepsané Informace k ochraně osobních údajů v souvislosti s přijetím dítěte k předškolnímu vzdělávání (stačí podpis jednoho zákonného zástupce)
– u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami nebo po vyřízeném odkladu školní docházky doložte doporučení školského poradenského zařízení

Podání poštou na adresu mateřské školy

Termín: 3. – 12. května 2022

Adresa: Waldorfská základní a mateřská škola Olomouc s.r.o., Tomkova 419/46, 779 00 Olomouc
– na obálku napsat “Zápis do MŠ 2022/2023”
– kopie rodného listu dítěte/u cizinců pas dítěte
– vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
– potvrzené *vyjádření lékaře k přijetí dítěte do MŠ (nelze zaslat kopii očkovacího průkazu)
– podepsané Informace k ochraně osobních údajů v souvislosti s přijetím dítěte k předškolnímu vzdělávání (stačí podpis jednoho zákonného zástupce)
– u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami nebo po vyřízeném odkladu školní docházky doložte doporučení školského poradenského zařízení

Podání e-mailem

Termín: 3.-12. Května 2022
e-mail: skolka@waldorf-olomouc.cz

– do předmětu zprávy napsat “Zápis do MŠ 2022/2023”
– kopie rodného listu dítěte/u cizinců pas dítěte
– vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
– potvrzené *vyjádření lékaře k přijetí dítěte do MŠ (nelze zaslat kopii očkovacího průkazu)
– podepsané Informace k ochraně osobních údajů v souvislosti s přijetím dítěte k předškolnímu vzdělávání (stačí podpis jednoho zákonného zástupce)
– u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami nebo po vyřízeném odkladu školní docházky doložte doporučení školského poradenského zařízení

Všechny vyplněné dokumenty zaslané e-mailem, musí být opatřené uznaným elektronickým podpisem!! V případě, že by tomu tak nebylo, je nutné je do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit z výše uvedených způsobů, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Pozn. * Doložení řádného očkování dítěte
– Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
– Jako doklad o očkování předloží zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy potvrzení od dětského ošetřujícího lékaře (ne kopii očkovacího průkazu).
– Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Následně obdržíte registrační číslo, pod kterým bude probíhat správní řízení o vyřízení žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Výsledky přijímacího řízení

Rozhodnutí budou připravena od 06. 06. 2022.

Ředitel(ka) školy, jejíž činnost vykonává Waldorfská základní škola a Mateřská škola Olomouc s.r.o., rozhoduje o přijetí podle ustanovení §34 odst. 3 a 4, §165 odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), v platném znění.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Rozhodnutí o přijetí je možné si vyzvednout osobně (po předchozí domluvě) přímo v kanceláři mateřské školy na adrese: Tomkova 419/46, 779 00 Olomouc. 

Dokumenty

Přijetí v průběhu školního roku

Děti do mateřské školy přijímáme převážně na základě zápisu, který probíhá v květnu. Během školního roku lze přijímat děti v případě volné kapacity. 
Pro zařazení do pořadníku je potřebné vyplnit Žádost o zařazení do pořadníku. 

Školné

Denní docházka

Školné

 • Děti 3 – 7  let: 3 500,-Kč/měsíc
  Škola nabízí sourozenecké slevy:
  – druhé dítě v mateřské nebo základní škole – sleva 500,-Kč/měsíc
  – třetí dítě v mateřské nebo základní škole – sleva 1000,-Kč/měsíc
 • Děti mladší 3 let:
  Školné pro děti 2,5 – 3 let:      4 500,- Kč/měsíc
  Školné pro děti 2 – 2,5 let:     5 000,-Kč/měsíc

Ostatní náklady:

 • Stravné: 50 Kč  za každý přihlášený den stravy
Občasná docházka

Školné

 • Děti od 3 let:
  400,-Kč/den za každý reálně odchozený den
  300,-Kč/den za každý reálně odchozený půlden (do 12.30 hod)
 • Děti mladší 3 let:
  600,-Kč/den za každý reálně odchozený den
  500,-Kč/den za každý reálně odchozený půlden (do 12.30 hod)

Ostatní náklady:

 • Stravné: 50 Kč  za každý přihlášený den stravy

Sazebník je platný od 1. 9. 2019.
Zájmové kroužky a výlety nejsou součástí školného, jejich částky se liší dle typu zaměření. 

Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o.

Tomkova 420/48
Olomouc Hejčín

REDIZO:691001359
ID datové schránky: ei6jbu2

 

Fakturační údaje

Sídlo: Kosinova 876/3,
779 00 Olomouc

IČ: 28595475
DIČ: CZ28595475

č.účtu: 287543714/0300

Rychlý kontakt

(+420) 777 850 488
waldorf@waldorf-olomouc.cz

Tomkova 420/48
Olomouc Hejčín