Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti bezplatného poradenství v oblasti pedagogicko-psychologického školního poradenství pro žáky a zákonné zástupce. Smyslem těchto služeb je především vytvoření vhodných podmínek pro vzdělávání a všestranný rozvoj žáků, včetně zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků, podpora žáků nadaných a mimořádně nadaných, podpora a začleňování žáků z odlišného prostředí, prevence rizikového chování, včasná intervence při problémech žáků, kariérní poradenství, další podpora pedagogických pracovníků, spolupráce se zákonnými zástupci, spolupráce s jinými subjekty v oblasti školního poradenství a také tvorba, realizace a vyhodnocování preventivních programů. Samozřejmostí při jednání školního poradenského pracoviště je důvěrnost informací a ochrana osobních dat klientů.

Program školního poradenského zařízení

Program pedagogicko-psychologického poradenství naplňuje především tyto cíle:

  • Spolupracovat se všemi subjekty školy, vytvářet tak prostředí, které reaguje na aktuální situace ve škole a potřeby jednotlivých žáků.
  • Podporovat včasnou reakci na první projevy rizikového chování nebo počínající příznaky budoucího školního neúspěchu.
  • Sledovat a průběžně vyhodnocovat preventivní programy školy a vytvářet metodické zázemí pro jejich realizaci.
  • Připravovat podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
  • Budovat sociálně příznivé klima pro integraci kulturních či sociálních odlišností žáků.
  • Provádět kariérové poradenství.
  • Posílit průběžnou práci se žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jejich snižování.
  • Poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů.
  • Podporovat a zlepšovat spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči.
  • Spolupracovat s dalšími poskytovateli školských poradenských zařízení, zejména s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry, středisky výchovné péče a úřady práce.

Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o.

Tomkova 420/48
Olomouc Hejčín

REDIZO:691001359
ID datové schránky: ei6jbu2

 

Fakturační údaje

Sídlo: Kosinova 876/3,
779 00 Olomouc

IČ: 28595475
DIČ: CZ28595475

č.účtu: 287543714/0300

Rychlý kontakt

(+420) 777 850 488
waldorf@waldorf-olomouc.cz

Tomkova 420/48
Olomouc Hejčín