Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

1. kolo přijímacího řízení

První kolo je již uzavřeno. 

Výsledky přijímacího řízení –>

Vyhlášení a kritéria 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Ředitelka školy vyhlašuje dle ustanovení § 60, odst. 1 Zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) a na základě ustanovení Vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT ČR č. 233/2020 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 do: studijního oboru denního studia 78-42-M/06 Kombinované lyceum.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 3.

Přijímací řízení tvoří:

 • školní přijímací zkouška ve formě ve formě přijímacího ústního pohovoru a zhodnocení studijního průměru na vysvědčení za poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (s výjimkou druhého pololetí školního roku 2019/2020, které je z tohoto hodnocení legislativně vyjmuto).

Podmínkou přijetí ke studiu vzdělávacích oborů denního studia je doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné školní docházky podle § 59 Školského zákona.

Školní přijímací zkouška proběhne ve dnech: 19. 5. 2022.

K přijímacímu pohovoru se uchazeč dostaví v doprovodu alespoň 1 zákonného zástupce, ideálně obou. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti na přihlášce ke studiu není potřeba.

Uchazeč podává přihlášku ke studiu na předepsaném tiskopisu (který získá na základní škole či na webu MŠMT ČR) potvrzenou základní školou do 12. 5. 2022. Přihlášku lze doručit osobně, datovou schránkou či poštou na adresu: Tomkova 420/48, 779 00 Olomouc.  

Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeči nejpozději 7 dní před datem konání zkoušky. Do přihlášky ke vzdělávání je nutné uvést kontaktní e-mail uchazeče o studium/zákonného zástupce uchazeče o studium – na tento email bude zaslána pozvánka k přijímací zkoušce a také rozhodnutí o přijetí (rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno doporučeně poštou, příp. datovou schránkou).

Požadované součásti přihlášky:

 • Klasifikace za poslední dvě vysvědčení ZŠ uvedená a ověřená základní školou na zadní straně přihlášky. V případě, že klasifikace není uvedena a ověřena základní školou na přihlášce, je nutné k přihlášce přiložit ověřené kopie vysvědčení.
 • Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou přeložený do českého jazyka, nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR nebo rozhodnutí o platnosti zahraničního vysvědčení v ČR. Uchazeči doloží ukončení základního vzdělání nejpozději do zahájení školního roku 2021/2022.
 • Doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU nebo je jeho rodinným příslušníkem, na území ČR.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Podmínkou přijetí ke studiu vzdělávacích oborů denního studia je doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné školní docházky podle § 59 Školského zákona.

Školní přijímací zkouška 

Maximální dosažitelný počet bodů ze školní přijímací zkoušky je 100 bodů. K tomu, aby uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení, musí dosáhnout minimálně 60 bodů ve školní přijímací zkoušce. Pokud uchazeč nesplní podmínky školní přijímací zkoušky, nesplnil celkové podmínky přijímacího řízení.

Školní přijímací zkoušku tvoří:

 • Ústní pohovor: 0 – 70 bodů (ústní pohovor je zaměřen na obecné studijní předpoklady uchazeče, jeho zájmy, školní úspěchy a jeho motivaci ke studiu. U pohovoru uchazeč může předložit výsledky olympiád a soutěží, svá výtvarná, literární nebo jiná díla.)
 • Posouzení dosažených výsledků vzdělávání na základní škole za poslední dvě vysvědčení,
  ve kterých uchazeč splnil či plní povinnou školní docházku
  (s výjimkou druhého pololetí školního roku 2019/2020, které je z tohoto hodnocení legislativně vyjmuto): 0 – 30 bodů (aritm. průměr prospěchu do 1,20: 10 bodů, průměr do 1,40: 8 bodů, průměr do 1,60: 6 bodů, průměr do 2,00: 4 body, průměr nad 2,00: 2 body.)

Školní přijímací zkoušku provádí a posuzuje přijímací komise jmenovaná ředitelem školy. Uchazeči budou přijímáni ke studiu v pořadí podle získaného počtu bodů. Pokud dojde k rovnosti bodů a jedná se o případ, kdy pořadí rozhoduje o přijetí či nepřijetí uchazeče, o pořadí uchazečů rozhoduje počet bodů získaných ve školní přijímací zkoušce.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději do 20. května 2022 na webových stránkách školy.

Svůj úmysl vzdělávat se na Waldorfské střední škole Olomouc potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam úspěšných uchazečů a trvá 10 pracovních dnů. Pokud přijatý žák neodevzdá ve stanovené lhůtě zápisový lístek, má se za to, že se vzdal práva na přijetí a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Vzetí zápisového lístku zpět je možné v případě uplatnění na druhé škole, po úspěšném odvolání. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Nepřijatým uchazečům (zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů) odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí nejpozději 30. dubna 2021. Lhůta pro odvolání proti nepřijetí trvá 3 pracovní dny.

Po ukončení 1. kola přijímacího řízení může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení.

DALŠÍ USTANOVENÍ

Pokud se pro vážné důvody ke školní přijímací zkoušce v určeném termínu nemůže uchazeč dostavit, může nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy (tím fakticky žádá o stanovení náhradního termínu pro její vykonání). Pokud je omluva uznána, koná zkoušku v náhradním termínu, a to nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací (viz § 60c odst. 3 a § 62 odst. 1 školského zákona).

Waldorfská střední škola
Olomouc s.r.o.

Tomkova 420/48
Olomouc Hejčín

REDIZO: 600017966
datová schránka: 6td3fh2

Fakturační údaje

sídlo:
Polská 426/31, 779 00 Olomouc

IČ: 25382098

Rychlý kontakt

(+420) 777 850 488
lyceum@waldorf-olomouc.cz

Tomkova 420/48
Olomouc Hejčín