Přijímací řízení

Vyhlášení a kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Ředitel školy vyhlašuje dle ustanovení § 60, odst. 1 Zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) a na základě ustanovení Vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT ČR č. 233/2020 a Opatření obecné povahy MŠMT ze dne 5. ledna 2021 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do:

studijního oboru denního studia 78-42-M/06 Kombinované lyceum.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 20.

Přijímací řízení tvoří:

  • školní přijímací zkouška ve formě přijímacího ústního pohovoru,
  • studijní průměr na vysvědčení za 1. pololetí 8 třídy ZŠ a 1. pololetí 9. třídy ZŠ.

Přijímací pohovor proběhne ve dnech: 13. a 14. května 2021.
Uchazeč v přihlášce uvede jeden z termínů, kdy se zúčastní přijímací zkoušky. K přijímacímu pohovoru se uchazeč dostaví v doprovodu alespoň 1 zákonného zástupce, ideálně obou. Uchazeč podává přihlášku ke studiu na předepsaném tiskopisu (který získá na základní škole či na webu MŠMT ČR) potvrzenou základní školou do 1. 3. 2021.

Přihlášku lze doručit osobně či poštou na adresu Waldorfská škola Olomouc, s.r.o., Rožňavská 728/21, 779 00 Olomouc, nebo datovou schránkou (ei6jbu2).  

Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeči nejpozději 29. 3. 2021. Do přihlášky ke vzdělávání je nutné uvést kontaktní e-mail uchazeče o studium/zákonného zástupce uchazeče o studium – na tento email bude zaslána pozvánka k přijímací zkoušce a také rozhodnutí o přijetí (rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno doporučeně poštou, příp. datovou schránkou).

Požadované součásti přihlášky:

  • Klasifikace za první pololetí 8. ročníku ZŠ a první pololetí 9. ročníku ZŠ uvedená a ověřená základní školou na zadní straně přihlášky. V případě, že klasifikace není uvedena a ověřena základní školou na přihlášce, je nutné k přihlášce přiložit ověřené kopie vysvědčení.
  • Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou přeložený do českého jazyka, nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR nebo rozhodnutí o platnosti zahraničního vysvědčení v ČR. Uchazeči doloží ukončení základního vzdělání nejpozději do zahájení školního roku 2021/2022.
  • Doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU nebo je jeho rodinným příslušníkem, na území ČR.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Podmínkou přijetí ke studiu vzdělávacích oborů denního studia je doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné školní docházky podle § 59 Školského zákona.

Přijímací řízení tvoří:

  1. Dosažené výsledky vzdělávání na základní škole (aritmetický průměr prospěchu za první pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku ZŠ) – 0 – 10 bodů, váha 25 %.

Body za celkový průměr známek za první pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (zaokrouhlený na 2 desetinná místa) budou přiděleny takto: průměr do 1,20: 10 bodů, průměr do 1,40: 8 bodů, průměr do 1,60: 6 bodů, průměr do 2,00: 4 body, průměr nad 2,00: 2 body. 

2.Školní přijímací zkouška ve formě přijímacího pohovoru – 0 – 20 bodů, váha 75 %.

Ústní pohovor je zaměřen na obecné studijní předpoklady uchazeče, jeho zájmy, školní úspěchy a jeho motivaci ke studiu. U pohovoru uchazeč může předložit výsledky olympiád a soutěží, svá výtvarná, literární nebo jiná díla. Ústní pohovor provádí přijímací komise jmenovaná ředitelem školy.

Uchazeči budou přijímáni ke studiu v pořadí podle získaného počtu bodů. Pokud dojde k rovnosti bodů a jedná se o případ, kdy pořadí rozhoduje o přijetí či nepřijetí uchazeče, o pořadí uchazečů rozhoduje počet bodů získaných v přijímacím ústním pohovoru.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 19. května 2021 na úřední desce školy a na webových stránkách školy.

Svůj úmysl vzdělávat se na Waldorfské střední škole Olomouc potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam úspěšných uchazečů a trvá 10 pracovních dnů. Pokud přijatý žák neodevzdá ve stanovené lhůtě zápisový lístek, má se za to, že se vzdal práva na přijetí a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Vzetí zápisového lístku zpět je možné v případě uplatnění na druhé škole, po úspěšném odvolání. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.

Nepřijatým uchazečům (zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů) odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 19. do 21. května 2021. Lhůta pro odvolání proti nepřijetí trvá 3 pracovní dny.

Po ukončení 1. kola přijímacího řízení může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení.

DALŠÍ USTANOVENÍ

Pokud se pro vážné důvody ke školní přijímací zkoušce v určeném termínu nemůže uchazeč dostavit, může nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy (tím fakticky žádá o stanovení náhradního termínu pro její vykonání). Pokud je omluva uznána, koná zkoušku v náhradním termínu, a to nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací (viz § 60c odst. 3 a § 62 odst. 1 školského zákona).

Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může ministerstvo s účinností od 1. 10. 2020 určit opatřením obecné povahy mj. odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených školským zákonem nebo prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže a odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže.

Waldorfská střední škola
Olomouc s.r.o.

Rožňavská 728/21
779 00 Olomouc

REDIZO: 600017966
datová schránka: 6td3fh2

Fakturační údaje

sídlo:
Polská 426/31, 779 00 Olomouc

IČ: 25382098

Rychlý kontakt

(+420) 777 850 488
lyceum@waldorf-olomouc.cz

Rožňavská 728/21
779 00 Olomouc