fbpx

Informace o studiu

Waldorfské lyceum v Olomouci nabízí denní čtyřleté studium oboru 78-42-M/06 Kombinované lyceum, ve specializaci humanitní, přírodovědné nebo technické zakončené maturitní zkouškou. 
Studijní obor

78-42-M/06 Kombinované lyceum

Specializace

Na konci 2. ročníku dojde dle zájmu a preferencí studentů k výběru dvou ze tří možných specializací. Z těchto dvou si pak studenti budou moci vybrat specializaci, o kterou se jim doplní výuka. 

  • Humanitní – profilujícími předměty jsou pedagogika, psychologie, sociální práce a komunikace
  • Přírodovědné – profilujícími předměty jsou matematika, biologie, chemie a fyzika
  • Technické – profilující předměty jsou technické kreslení, matematika
Forma studia

Denní čtyřleté studium, zakončené maturitní zkouškou. 

Školné

Základní sazba: 20 000,- Kč/pololetí.
sleva 25% pro druhé dítě (lze uplatnit i pro sourozence navštěvující waldorfskou ZŠ, nebo MŠ)
sleva 40% pro třetí dítě (lze upravit i pro sourozence navštěvující waldorfskou ZŠ, nebo MŠ)

Školné se hradí jednou platbou na dané pololetí, po domluvě lze nastavit měsíční splácení. 

Možnost ubytování pro dojíždějící studenty

V dosahu 10 minut chůze od areálu školy je pro zájemce zajištěna možnost ubytování v domově mládeže střední zdravotnické školy v Olomouci.
Je čerstvě po rekonstrukci a má dostatečnou kapacitu. 

Jak probíhá výuka

Program školy je založen na širokém všeobecně vzdělávacím základu, vedle obvyklých předmětů jsou jeho součástí i různé odborné a umělecké kurzy a praktika.

Vyučovací den má 3 části:

  • hlavní epochové (blokové) vyučování (2 hodiny),
  • tzv. vedlejší vyučování (45 minutové vyuč. hodiny)
  • umělecké a odborné kurzy.

Hlavní epochové vyučování – Český jazyk, Matematika, Dějepis, Fyzika, Chemie, Biologie, Zeměpis – je pro celou třídu společné.

Společná je i část tzv. vedlejšího vyučování – Cizí jazyky, Tělesná výchova, cvičné hodiny Českého jazyka a Matematiky a některé další předměty. V další části vedlejšího vyučování se studenti od 3. ročníku dělí podle zvolené specializace a probíhá vyučování předmětů jednotlivých specializací.

Ve 3. části vyučování probíhají společně pro všechny studenty různé umělecké a odborné kurzy. Zde se v průběhu studia střídají témata jako Malování, Modelování, Eurytmie, Práce se dřevem, Deskriptivní geometrie, Laboratorní cvičení z biologie či z fyziky apod.

V každém ročníku mají všichni studenti 1 – 2 týdenní praktikum (zeměměřické, ekologické, sociální, profesní). Jejich účelem je získání praktických zkušeností s reálnou prací a životem a rozvíjení sociálních dovedností. Studenti tak získají celostnější pohled na svět, uvědomí si lépe souvislosti, příčiny a důsledky některých jevů. V 1. a 2. ročníku jsou praktika celotřídní, ve 3. a ve 4. ročníku jsou praktika individuální.

Profil absolventa

Rozvoj všeobecných kompetencí

V rámci studia je kladen významný důraz na rozvoj všeobecných kompetencí. V dnešní době jde vývoj kupředu takovým tempem, že na něj školství dokáže jen stěží adekvátně reagovat. Sotva provede úpravu obsahu výuky, ve vývoji přijde další inovace. Rozvoj všeobecných kompetencí je tedy směřován tak, aby student byl připraven přicházející změny aktuálně sledovat, akceptovat je a pracovat s nimi. Mezi rozvíjené všeobecné kompetence patří:

– Kompetence k učení (učení je celoživotně nekončící proces)
– Kompetence k řešení problémů (nahlížení na danou situaci z více pohledů)
– Komunikativní kompetence (schopnost vyjádření se jak v písemné tak ústní formě)
– Kompetence personální (schopnost týmové spolupráce, tvorba pozitivních pracovních vztahů)
– Kompetence sociální (schopnost adaptace na měnící se životní a pracovní podmínky)
– Občanské kompetence (uvědomění si významu podílení se na občanském životě)
– Kulturní povědomí (využití umění k rozvoji tvořivosti)
– Kompetence k pracovnímu uplatnění (schopnost optimálního využití vlastních dovedností)
– Kompetence k podnikání (schopnost nést zodpovědnost)
– Všeobecná digitální kompetence

Od 3. ročníku budeme u studentů rozvíjet také odborné kompetence s ohledem na výběr studijního zaměření.

Rozvoj odborných kompetencí v rámci humanitního zaměření:

– Kompetence k sebereflexi vlastní práce a práce ostatních
– Kompetence k vyhledání informací z více zdrojů
– Znalost etických norem
– Kompetence práce se stresem a řešení problémových situací
– Umět vytvářet při jednání pocit důvěry na základě uplatňování empatie vůči ostatním
– Chápání kulturních a společenských souvislostí
– Základní znalost práce v kultuře a mediích
– Znalost významu estetických faktorů v každodenním životě

Rozvoj odborných kompetencí v rámci přírodovědného zaměření:

– Osvojení všeobecných přírodovědných pojmů včetně jejich praktických aplikací
– Přehled o klíčových otázkách a problémech v oblasti přírodních věd
– Znalost etické souvislosti přírodovědného výzkumu a jeho praktických aplikací
– Rozvoj respektu k živé i neživé přírodě s ohledem na zásady trvalé udržitelnosti
– Rozvoj dovednosti analyzovat a hodnotit přírodovědné problémy, vést přesné záznamy a protokoly
– Dovednost formulovat hypotézy a hledat praktickou cestu k jejich ověření
– Osvojení si základních přírodovědných empirických postupů a kultury kritického vědeckého myšlení
– Znalost vývoje působení člověka vůči společnosti a přírodnímu světu
– Osvojení si praktické dovednosti vedení věcného odborného dialogu na přírodovědné téma
– Dovednost pracovat s více informačními zdroji, ověřovat nalezené informace a kriticky je posoudit

Rozvoj odborných kompetencí v rámci technického zaměření:

– Vědomí významu celoživotního vzdělávání s ohledem na neustálý vývoj,
– Všeobecný přehled o technických oborech
– Ovládat základní metody vědecké práce
– Základní znalost technického kreslení, deskriptivní geometrie, technické fyziky
– Aplikace matematických postupů při řešení technických problémů, rozvoj prostorové představivosti.
– Umění zdůvodnit i obhájit zvolené řešení.
– Využívat prostředky ICT ke zvýšení efektivnosti své činnosti a vývojové práci
– Respektovat duševní vlastnictví copyrightu, osobních dat a zásad správného citování autorských děl.

Úspěšnost u maturit

Výsledky maturantů z lyceí jsou dlouhodobě nad celorepublikovým průměrem a výrazně nad průměrem ze středních odborných škol.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vydalo v srpnu 2020 dokument Maturitní zkouška 2013 – 2020, Signální výsledky částí MZ a zkoušek.

U prvomaturantů kategorie LYCEUM neuspělo u maturitní zkoušky 2020 pouze 16,7 % studentů, což je pod celorepublikovým průměrem všech typů středních škol (23,9 %) a výrazně pod průměrem středních odborných škol, ze kterých neuspělo 29,7 % studentů.

Maturita JARO 2020 

V části Český jazyk a literatura uspělo 89,5 % prvomaturantů z lyceí. Průměr ze všech středních škol byl 82,8 % a ze všech středních odborných škol to bylo 78 %. 

Obdobné výsledky byly také v části Matematika. V té uspělo 86,5 prvomaturantů z lyceí, oproti celkovému průměru 82,4 % a na středních odborných školách to bylo průměrně jen 72,9 % prvomaturantů. 

Kompletní zprávu včetně úspěšnosti v oblasti jazyků apod. najdete ZDE

SŠ Informace o studiu

Waldorfská střední škola
Olomouc s.r.o.

Rožňavská 728/21
779 00 Olomouc

REDIZO: 600017966
datová schránka: 6td3fh2

Fakturační údaje

sídlo:
Polská 426/31, 779 00 Olomouc

IČ: 25382098

Rychlý kontakt

(+420) 777 850 488
lyceum@waldorf-olomouc.cz

Rožňavská 728/21
779 00 Olomouc