Informace o studiu

Waldorfské lyceum v Olomouci nabízí denní čtyřleté studium oboru 78-42-M/06 Kombinované lyceum, ve specializaci humanitní nebo technické zakončené maturitní zkouškou. 
Studijní obor

78-42-M/06 Kombinované lyceum

Specializace

Na konci 2. ročníku dojde dle zájmu a preferencí studentů k výběru dvou ze dvou možných specializací. Z těchto dvou si pak studenti budou moci vybrat specializaci, o kterou se jim doplní výuka. 

  • Humanitní – profilujícími předměty jsou pedagogika, psychologie, sociální práce a komunikace
  • Technické – profilující předměty jsou technické kreslení, matematika
Forma studia

Denní čtyřleté studium, zakončené maturitní zkouškou. 

Školné

Základní sazba: 20 000,- Kč/pololetí.

Škola nabízí sourozenecké slevy:
druhé dítě v základní nebo střední škole škole – sleva na školném 25 %
třetí dítě v základní nebo střední škole škole – sleva na školném 40 %

Školné se hradí jednou platbou na dané pololetí, po domluvě lze nastavit měsíční splácení. 

Výuka a předměty

Program školy je založen na širokém všeobecně vzdělávacím základu, vedle obvyklých předmětů jsou jeho součástí i různé odborné a umělecké kurzy a praktika.

Vyučovací den má 3 části:

  • hlavní epochové vyučování (tematické, koncentrované),
  • cvičné hodiny (v ucelených dvouhodinových blocích či klasických 45 minutových hodinách), 
  • umělecké a odborné kurzy, tzv. tvůrčí epochy (ucelené projekty na dané téma). 

Hlavní epochové vyučování tvoří předměty: Český jazyk, Matematika, Dějepis, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologická výchova, Zeměpis, Ekonomika. 

Další hodiny tvoří předměty: Anglický jazyk, Španělský jazyk, cvičné hodiny Českého jazyka a Matematiky, Základy společenských věd, Hudební výchova, Tělesná výchov, Informační a komunikační technologie. 

Odpolední umělecké a odborné kurzy: Dramatická výchova, Komunikace, Umělecká tvorba (Dějiny umění, Výtvarné vzdělávání). 

Od 3. ročníku pak výuku doplňují odborné předměty podle zvolené specializace a probíhá vyučování předmětů jednotlivých specializací.

Humanitní zaměření: Pedagogika, Psychologie, Sociální práce, Komunikace, Logika a kritiké myšlení. 

Technické zaměření: IT – Počítačová grafika, Technické kreslení, Aplikované matematika, Fyzika, Deskriptivní geometrie, Programování a CAD systémy.

V každém ročníku mají všichni studenti 1 – 2 týdenní praktikum (zeměměřické, ekologické, sociální, profesní). Jejich účelem je získání praktických zkušeností s reálnou prací a životem a rozvíjení sociálních dovedností. Studenti tak získají celostnější pohled na svět, uvědomí si lépe souvislosti, příčiny a důsledky některých jevů. V 1. a 2. ročníku jsou praktika celotřídní, ve 3. a ve 4. ročníku jsou praktika individuální.

Akce a projekty

Adaptační kurz

Na začátku prvního ročníku se studenti vzájemně seznámí a položí základ pevného kolektivu na adaptačním kurzu. Také se seznámí zábavně a kreativně s waldorfskou pedagogikou, svou třídní učitelkou/učitelem a dalšími pracovníky školy.

Zeměměřičský kurz

Kurz, při kterém se studenti naučí prakticky využít znalosti získané ve výuce zeměpisu a matematiky, od vyměřovacích prací až po nákres a tvorbu samotné mapy vybrané oblasti. Kurz je doplněn spoustou sportovních a seberozvojových aktivit.

Sportovní kurz

Týdenní pobyt zaměřený na vyzkoušení si rozličných sportovních aktivit. Lyžařský výcvik, cyklistický, vodácký… dle preferencí daného ročníku. 

Podnikatelský projekt

V rámci předmětu ekonomika si studenti ve druhém ročníku připraví své projekty, které následně zpracují od přípravy podnikatelského plánu až po samotnou realizaci.

Sociální praktikum

Dvoutýdenní praxe ve zvoleném sociálním zařízení či instituci vedoucí k získání nových zkušeností v práci s lidmi a dovedností v reálném praktickém životě. 

Ekologické praktikum

Ročníkový projekt, při kterém studenti získají povědomí o ekologických otázkách, naučí se přemýšlet a žít udržitelným způsobem a v přátelském souladu s přírodou a svým okolí.

Divadelní představení

Velký celovečerní divadelní projekt. Studenti si rozdělí jednotlivé role (nejen herecké, ale i produkční, technické apod.) a připraví a nacvičí představení, které na konci roku slavnostně předvedou. 

Ročníková práce

Téma ročníkové práce si studenti volí dle vlastního výběru, zpracovávají jej v teoretické i praktické části pod vedením vedoucího práce, a na konci odprezentují a obhájí před odbornou komisí výsledky své práce.

Třídní zahraniční cesta

Výlet do libovolného zahraničního města dle vlastního výběru studentů. Studenti se musí dohodnout a vše sami zajistit a zorganizovat, od destinace, přes ubytování, cestu až po program.

Odborná praxe

Dvoutýdenní praxe v oboru a firmě či organizaci dle vlastního výběru, který směřuje k profesnímu zaměření či preferencí studenta s cílem vyzkoušet si reálné pracovní prostředí zvažovaného oboru.

Možnost ubytování pro dojíždějící studenty

V dosahu 10 minut chůze od areálu školy je domov mládeže střední zdravotnické školy v Olomouci. Ubytování je však potřeba zajistit v dostatečném časovém předstihu. Také v dalších částech města Olomouce je několik domovů mládeže. 

Profil absolventa

Rozvoj všeobecných kompetencí

V rámci studia je kladen významný důraz na rozvoj všeobecných kompetencí. V dnešní době jde vývoj kupředu takovým tempem, že na něj školství dokáže jen stěží adekvátně reagovat. Sotva provede úpravu obsahu výuky, ve vývoji přijde další inovace. Rozvoj všeobecných kompetencí je tedy směřován tak, aby student byl připraven přicházející změny aktuálně sledovat, akceptovat je a pracovat s nimi. Mezi rozvíjené všeobecné kompetence patří:

– Kompetence k učení (učení je celoživotně nekončící proces)
– Kompetence k řešení problémů (nahlížení na danou situaci z více pohledů)
– Komunikativní kompetence (schopnost vyjádření se jak v písemné tak ústní formě)
– Kompetence personální (schopnost týmové spolupráce, tvorba pozitivních pracovních vztahů)
– Kompetence sociální (schopnost adaptace na měnící se životní a pracovní podmínky)
– Občanské kompetence (uvědomění si významu podílení se na občanském životě)
– Kulturní povědomí (využití umění k rozvoji tvořivosti)
– Kompetence k pracovnímu uplatnění (schopnost optimálního využití vlastních dovedností)
– Kompetence k podnikání (schopnost nést zodpovědnost)
– Všeobecná digitální kompetence

Od 3. ročníku budeme u studentů rozvíjet také odborné kompetence s ohledem na výběr studijního zaměření.

Rozvoj odborných kompetencí v rámci humanitního zaměření:

– Kompetence k sebereflexi vlastní práce a práce ostatních
– Kompetence k vyhledání informací z více zdrojů
– Znalost etických norem
– Kompetence práce se stresem a řešení problémových situací
– Umět vytvářet při jednání pocit důvěry na základě uplatňování empatie vůči ostatním
– Chápání kulturních a společenských souvislostí
– Základní znalost práce v kultuře a mediích
– Znalost významu estetických faktorů v každodenním životě

Rozvoj odborných kompetencí v rámci technického zaměření:

– Vědomí významu celoživotního vzdělávání s ohledem na neustálý vývoj,
– Všeobecný přehled o technických oborech
– Ovládat základní metody vědecké práce
– Základní znalost technického kreslení, deskriptivní geometrie, technické fyziky
– Aplikace matematických postupů při řešení technických problémů, rozvoj prostorové představivosti.
– Umění zdůvodnit i obhájit zvolené řešení.
– Využívat prostředky ICT ke zvýšení efektivnosti své činnosti a vývojové práci
– Respektovat duševní vlastnictví copyrightu, osobních dat a zásad správného citování autorských děl.

Úspěšnost u maturit

Výsledky maturantů z lyceí jsou dlouhodobě nad celorepublikovým průměrem a výrazně nad průměrem ze středních odborných škol.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vydalo v srpnu 2020 dokument Maturitní zkouška 2013 – 2020, Signální výsledky částí MZ a zkoušek.

U prvomaturantů kategorie LYCEUM neuspělo u maturitní zkoušky 2020 pouze 16,7 % studentů, což je pod celorepublikovým průměrem všech typů středních škol (23,9 %) a výrazně pod průměrem středních odborných škol, ze kterých neuspělo 29,7 % studentů.

Maturita JARO 2020 

V části Český jazyk a literatura uspělo 89,5 % prvomaturantů z lyceí. Průměr ze všech středních škol byl 82,8 % a ze všech středních odborných škol to bylo 78 %. 

Obdobné výsledky byly také v části Matematika. V té uspělo 86,5 prvomaturantů z lyceí, oproti celkovému průměru 82,4 % a na středních odborných školách to bylo průměrně jen 72,9 % prvomaturantů. 

Kompletní zprávu včetně úspěšnosti v oblasti jazyků apod. najdete ZDE

graf_maturita2020

Waldorfská střední škola
Olomouc s.r.o.

Tomkova 420/48
779 00 Olomouc Hejčín

REDIZO: 600017966
datová schránka: 6td3fh2

Fakturační údaje

sídlo:
Polská 426/31
779 00 Olomouc

IČ: 25382098

Rychlý kontakt

(+420) 777 850 488
lyceum@waldorf-olomouc.cz

Tomkova 420/48
Olomouc Hejčín