• Mateřská škola

   Mateřská škola

Zápis pro školní rok 2024/2025

TERMÍN A PRŮBĚH ZÁPISU DO MŠ

Zápis proběhne ve dnech 6. – 7. května 2024

Pro školní rok 2024/2025 přijímáme 31 – 37 dětí, v závislosti na děti s odkladem školní docházky.

Pro přijetí dětí do mateřské školy jsou rozhodující tyto skutečnosti v následujícím pořadí:

  • dítě, které před začátkem daného školního roku dosáhne 3 let
  • dítě, které během daného školního roku dosáhne 3 let
  • dítě, které před začátkem daného školního roku dosáhne 4 let
  • dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI A FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI ZÁPISU

Pro školní rok 2024/2025 bude možné podat přihlášku dítěte pouze osobně! Počítejte prosím i s krátkým pohovorem 10-20 min.

 


Osobní podání přihlášky v mateřské škole:

 

Termín: 6. května 2024 od 8:00-12:00 a  13:00-18:00 hod

                    7. května 2024 od 8:00-12:00 a  13:00-17:00 hod

– k ověření svůj občanský průkaz

– k ověření rodný list dítěte (k nahlédnutí rodný list při dítěte/u cizinců pas dítěte)

– vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

– potvrzené  *Vyjádření lékaře k přijetí dítěte do MŠ

– podepsané Informace k ochraně osobních údajů v souvislosti s přijetím dítěte k předškolnímu vzdělávání (stačí podpis jednoho zákonného zástupce)

– u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami nebo po vyřízeném odkladu školní docházky doložte doporučení školského poradenského zařízení

Pozn. * Doložení řádného očkování dítěte

-Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

-Jako doklad o očkování předloží zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy potvrzení od dětského ošetřujícího lékaře (ne kopii očkovacího průkazu).

-Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Následně obdržíte registrační číslo, pod kterým bude probíhat správní řízení o vyřízení žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

 

 

education-1814187_640 (1)

Výsledky přijímacího řízení

Termín zveřejnění výsledků zápisu je obvykle měsíc po podání přihlášky a pohovoru.

Ředitel(ka) školy, jejíž činnost vykonává Waldorfská základní škola a Mateřská škola Olomouc s.r.o., rozhoduje o přijetí podle ustanovení §34 odst. 3 a 4, §165 odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), v platném znění.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Rozhodnutí o přijetí je možné si vyzvednout osobně (po předchozí domluvě) přímo v kanceláři mateřské školy na adrese: Tomkova 419/46, 779 00 Olomouc.

Dokumenty

Přijetí v průběhu školního roku

Děti do mateřské školy přijímáme převážně na základě zápisu, který probíhá v květnu. Během školního roku lze přijímat děti v případě volné kapacity. Pro zařazení do pořadníku je potřebné vyplnit:

Školné

Sazebník je platný od 1. 1. 2024
Zájmové kroužky a výlety nejsou součástí školného, jejich částky se liší dle typu zaměření. 

Denní docházka

Školné

V případě volného místa - občasná docházka

Školné