Zápis

Informace k organizaci zápisu k předškolní docházce a k povinné předškolní docházce

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit ve výše uvedených termínech následujícími způsoby:

Termín: 3. května 2022 od 11:00-17:00 hod.

 • k ověření svůj občanský průkaz 
 • k ověření rodný list dítěte (k nahlédnutí rodný list při dítěte/u cizinců pas dítěte) 
 • vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 
 • potvrzené *Vyjádření lékaře k přijetí dítěte do MŠ 
 • podepsané Informace k ochraně osobních údajů v souvislosti s přijetím dítěte k předškolnímu vzdělávání (stačí podpis jednoho zákonného zástupce)
 •  u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami nebo po vyřízeném odkladu školní docházky doložte doporučení školského poradenského zařízení

Termín: 3. – 12. května 2022 ID: ei6jbu2

 • do předmětu zprávy napsat “Zápis do MŠ 2022/2023” – kopie rodného listu dítěte/u cizinců pas dítěte
 •  vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • potvrzené *vyjádření lékaře k přijetí dítěte do MŠ (nelze zaslat kopii očkovacího průkazu)
 • podepsané Informace k ochraně osobních údajů v souvislosti s přijetím dítěte k předškolnímu vzdělávání (stačí podpis jednoho zákonného zástupce)
 • u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami nebo po vyřízeném odkladu školní docházky doložte doporučení školského poradenského zařízení

Termín: 3. – 12. května 2022

Adresa: Waldorfská základní a mateřská škola Olomouc s.r.o., Tomkova 419/46, 779 00 Olomouc

 •  na obálku napsat “Zápis do MŠ 2022/2023”
 • kopie rodného listu dítěte/u cizinců pas dítěte
 •  vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • potvrzené *vyjádření lékaře k přijetí dítěte do MŠ (nelze zaslat kopii očkovacího průkazu)
 • podepsané Informace k ochraně osobních údajů v souvislosti s přijetím dítěte k předškolnímu vzdělávání (stačí podpis jednoho zákonného zástupce)
 • u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami nebo po vyřízeném odkladu školní docházky doložte doporučení školského poradenského zařízení

Termín: 3.-12. Května 2022 e-mail: skolka@waldorf-olomouc.cz

 •  do předmětu zprávy napsat “Zápis do MŠ 2022/2023”
 • kopie rodného listu dítěte/u cizinců pas dítěte
 • vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • potvrzené *vyjádření lékaře k přijetí dítěte do MŠ (nelze zaslat kopii očkovacího průkazu)
 • podepsané Informace k ochraně osobních údajů v souvislosti s přijetím dítěte k předškolnímu vzdělávání (stačí podpis jednoho zákonného zástupce)
 • u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami nebo po vyřízeném odkladu školní docházky doložte doporučení školského poradenského zařízení Všechny vyplněné dokumenty zaslané e-mailem, musí být opatřené uznaným elektronickým podpisem!! V případě, že by tomu tak nebylo, je nutné je do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit z výše uvedených způsobů, jinak se k žádosti nepřihlíží. Pozn. * Doložení řádného očkování dítěte
 • Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • Jako doklad o očkování předloží zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy potvrzení od dětského ošetřujícího lékaře (ne kopii očkovacího průkazu). – Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Následně obdržíte registrační číslo, pod kterým bude probíhat správní řízení o vyřízení žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

education-1814187_640 (1)

Výsledky přijímacího řízení

Rozhodnutí budou připravena od 06. 06. 2022.

Ředitel(ka) školy, jejíž činnost vykonává Waldorfská základní škola a Mateřská škola Olomouc s.r.o., rozhoduje o přijetí podle ustanovení §34 odst. 3 a 4, §165 odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), v platném znění.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Rozhodnutí o přijetí je možné si vyzvednout osobně (po předchozí domluvě) přímo v kanceláři mateřské školy na adrese: Tomkova 419/46, 779 00 Olomouc.

Dokumenty

Přijetí v průběhu školního roku

Děti do mateřské školy přijímáme převážně na základě zápisu, který probíhá v květnu. Během školního roku lze přijímat děti v případě volné kapacity. Pro zařazení do pořadníku je potřebné vyplnit:

Školné

Sazebník je platný od 1. 9. 2019.
Zájmové kroužky a výlety nejsou součástí školného, jejich částky se liší dle typu zaměření. 

Denní docházka

Školné

Občasná docházka

Školné