• Mateřská škola

      Mateřská škola

Základní informace o studiu

Waldorfské lyceum v Olomouci nabízí denní čtyřleté studium oboru 78-42-M/06 Kombinované lyceum, ve specializaci humanitní nebo přírodovědnou zakončené maturitní zkouškou.

Studijní obor

78-42-M/06 Kombinované lyceum

Specializace

Od 3. ročníku student volí specializaci ze dvou možností:

  • Humanitní – profilujícími předměty jsou pedagogika, psychologie, sociální práce 
  • Přírodovědná – profilujícími předměty jsou biologie, chemie a fyzika

Forma studia

Denní čtyřleté studium, zakončené maturitní zkouškou.

Školné

Struktura studia a výuky

 

Struktura studia:

Program školy je první dva roky založen na širokém všeobecně vzdělávacím základu, vedle obvyklých předmětů jsou jeho součástí i různé odborné a umělecké kurzy a praktika.

Od 3. ročníků student volí specializaci humanitní, nebo přírodovědnou.

Struktura výuky:

  • Výuková epocha (tematický  koncentrovaná každodenní výuka jednoho předmětu v rozsahu 110minut za den po dobu cca 3 týdny),
  • Jazyková epocha (vyučujeme dva cizí jazy, vyučované jazyk se střídá po měsíci, výuka probíhá v rozsahu 3x90minit za týden,), 
  • Tvůrčí epocha  (probíhá 2x 90minut za týden).
  • standartní výuka ( výuka probíhá v běžných 45minutových hodinách)
  • Odborná epocha (tematický  koncentrovaná každodenní výuka jednoho předmětu v rozsahu 90 minut za den po dobu cca 3 týdny, odborná epocha je  vyučována  od 3. ročníku)
 
V každém ročníku mají  studenti  zařazeny projekty blíže specifikované níže. Jejich účelem je získání praktických zkušeností s reálnou prací a životem a rozvíjení sociálních dovedností. Studenti tak získají celostnější pohled na svět, uvědomí si lépe souvislosti, příčiny a důsledky některých jevů.

Předměty

V rámci Výukové epochy jsou vyučovány předměty: 

Český jazyk, Matematika, Dějepis, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie, Zeměpis, Ekonomika.

V rámci Jazykové epochy vyučujeme : Anglický jazyk, Španělský jazyk, 

V rámci  Tvůrčí epochy vyučujemeDramatická výchova, Komunikace, Dějiny umění, Výtvarné techniky, dřevořezba, práce s hlínou.

V rámci standartních výukových hodinách vyučujeme:  Základy společenských věd, Hudební výchova, Tělesná výchov, Informační a komunikační technologie.

 Od 3. ročníku pak výuku doplňuje  Odborná epocha .

Humanitní zaměření: Pedagogika, Psychologie, Sociální práce, Komunikace a kritické myšlení. 

Přírodovědné zaměření: Fyzika, Biologie, Chemie, Matematika.

Akce a projekty

Adaptační kurz

Na začátku prvního ročníku se studenti vzájemně seznámí a položí základ pevného kolektivu na adaptačním kurzu. Také se seznámí zábavně a kreativně s waldorfskou pedagogikou, svou třídní učitelkou/učitelem a dalšími pracovníky školy.

Zeměměřičský kurz

Kurz, při kterém se studenti naučí prakticky využít znalosti získané ve výuce zeměpisu a matematiky, od vyměřovacích prací až po nákres a tvorbu samotné mapy vybrané oblasti. Kurz je doplněn spoustou sportovních a seberozvojových aktivit.

Sportovní kurz

Týdenní pobyt zaměřený na vyzkoušení si rozličných sportovních aktivit. Lyžařský výcvik, cyklistický, vodácký… dle preferencí daného ročníku.

Podnikatelský projekt

V rámci předmětu ekonomika si studenti ve druhém ročníku připraví své projekty, které následně zpracují od přípravy podnikatelského plánu až po samotnou realizaci.

Sociální praktikum

Dvoutýdenní praxe ve zvoleném sociálním zařízení či instituci vedoucí k získání nových zkušeností v práci s lidmi a dovedností v reálném praktickém životě.

Ekologické praktikum

Ročníkový projekt, při kterém studenti získají povědomí o ekologických otázkách, naučí se přemýšlet a žít udržitelným způsobem a v přátelském souladu s přírodou a svým okolí.

Divadelní představení

Velký celovečerní divadelní projekt. Studenti si rozdělí jednotlivé role (nejen herecké, ale i produkční, technické apod.) a připraví a nacvičí představení, které na konci roku slavnostně předvedou.

Ročníková práce

Téma ročníkové práce si studenti volí dle vlastního výběru, zpracovávají jej v teoretické i praktické části pod vedením vedoucího práce, a na konci odprezentují a obhájí před odbornou komisí výsledky své práce.

Třídní zahraniční cesta

Výlet do libovolného zahraničního města dle vlastního výběru studentů. Studenti se musí dohodnout a vše sami zajistit a zorganizovat, od destinace, přes ubytování, cestu až po program.

Odborná praxe

Dvoutýdenní praxe v oboru a firmě či organizaci dle vlastního výběru, který směřuje k profesnímu zaměření či preferencí studenta s cílem vyzkoušet si reálné pracovní prostředí zvažovaného oboru.

Možnost ubytování pro dojíždějící studenty

V dosahu 10 minut chůze od areálu školy je domov mládeže střední zdravotnické školy v Olomouci. Ubytování je však potřeba zajistit v dostatečném časovém předstihu. Také v dalších částech města Olomouce je několik domovů mládeže.

Profil absolventa

Rozvoj všeobecných kompetencí

V rámci studia je kladen významný důraz na rozvoj všeobecných kompetencí. V dnešní době jjde vývoj kupředu takovým tempem, že na něj školství dokáže jen stěží adekvátně reagovat. Sotva provede úpravu obsahu výuky, ve vývoji přijde další inovace. Rozvoj všeobecných kompetencí je tedy směřován tak, aby student byl připraven přicházející změny aktuálně sledovat, akceptovat je a pracovat s nimi. Mezi rozvíjené všeobecné kompetence patří:

– Kompetence k učení (učení je celoživotně nekončící proces)
– Kompetence k řešení problémů (nahlížení na danou situaci z více pohledů)
– Komunikativní kompetence (schopnost vyjádření se jak v písemné tak ústní formě)
– Kompetence personální (schopnost týmové spolupráce, tvorba pozitivních pracovních vztahů)
– Kompetence sociální (schopnost adaptace na měnící se životní a pracovní podmínky)
– Občanské kompetence (uvědomění si významu podílení se na občanském životě)
– Kulturní povědomí (využití umění k rozvoji tvořivosti)
– Kompetence k pracovnímu uplatnění (schopnost optimálního využití vlastních dovedností)
– Kompetence k podnikání (schopnost nést zodpovědnost)
– Všeobecná digitální kompetence

Od 3. ročníku budeme u studentů rozvíjet také odborné kompetence s ohledem na výběr studijního zaměření.

epocha6_8

Rozvoj odborných kompetencí v rámci humanitního zaměření:

– Kompetence k sebereflexi vlastní práce a práce ostatních
– Kompetence k vyhledání informací z více zdrojů
– Znalost etických norem
– Kompetence práce se stresem a řešení problémových situací
– Umět vytvářet při jednání pocit důvěry na základě uplatňování empatie vůči ostatním
– Chápání kulturních a společenských souvislostí
– Základní znalost práce v kultuře a mediích
– Znalost významu estetických faktorů v každodenním životě

Rozvoj odborných kompetencí v rámci přírodovědného zaměření:

– Vědomí významu celoživotního vzdělávání s ohledem na neustálý vývoj,
– Všeobecný přehled o přírodovědných oborech

– Ovládat základní metody vědecké práce

– Chápání přírodních souvislostí s ekologickým dopadem 
– Umění zdůvodnit i obhájit zvolené řešení.
– Využívat prostředky ICT ke zvýšení efektivnosti své činnosti a vývojové práci
– Respektovat duševní vlastnictví copyrightu, osobních dat a zásad správného citování autorských děl.

Úspěšnost u maturit

Výsledky maturantů z lyceí jsou dlouhodobě nad celorepublikovým průměrem a výrazně nad průměrem ze středních odborných škol.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vydalo v srpnu 2020 dokument Maturitní zkouška 2013 – 2020, Signální výsledky částí MZ a zkoušek.

U prvomaturantů kategorie LYCEUM neuspělo u maturitní zkoušky 2020 pouze 16,7 % studentů, což je pod celorepublikovým průměrem všech typů středních škol (23,9 %) a výrazně pod průměrem středních odborných škol, ze kterých neuspělo 29,7 % studentů.

V části Český jazyk a literatura uspělo 89,5 % prvomaturantů z lyceí. Průměr ze všech středních škol byl 82,8 % a ze všech středních odborných škol to bylo 78 %.

Obdobné výsledky byly také v části Matematika. V té uspělo 86,5 prvomaturantů z lyceí, oproti celkovému průměru 82,4 % a na středních odborných školách to bylo průměrně jen 72,9 % prvomaturantů

graf_maturita2020