• Mateřská škola

   Mateřská škola

O nás

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti bezplatného poradenství v oblasti pedagogicko-psychologického školního poradenství pro žáky a zákonné zástupce. Smyslem těchto služeb je především vytvoření vhodných podmínek pro vzdělávání a všestranný rozvoj žáků, včetně zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků, podpora žáků nadaných a mimořádně nadaných, podpora a začleňování žáků z odlišného prostředí, prevence rizikového chování, včasná intervence při problémech žáků, kariérní poradenství, další podpora pedagogických pracovníků, spolupráce se zákonnými zástupci, spolupráce s jinými subjekty v oblasti školního poradenství a také tvorba, realizace a vyhodnocování preventivních programů. Samozřejmostí při jednání školního poradenského pracoviště je důvěrnost informací a ochrana osobních dat klientů.

Program školního poradenského zařízení

Program pedagogicko-psychologického poradenství naplňuje především tyto cíle:
 • Spolupracovat se všemi subjekty školy, vytvářet tak prostředí, které reaguje na aktuální situace ve škole a potřeby jednotlivých žáků.
 • Podporovat včasnou reakci na první projevy rizikového chování nebo počínající příznaky budoucího školního neúspěchu.
 • Sledovat a průběžně vyhodnocovat preventivní programy školy a vytvářet metodické zázemí pro jejich realizaci.
 • Připravovat podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
 • Budovat sociálně příznivé klima pro integraci kulturních či sociálních odlišností žáků.
 • Provádět kariérové poradenství.
 • Posílit průběžnou práci se žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jejich snižování.
 • Poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů.
 • Podporovat a zlepšovat spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči.
 • Spolupracovat s dalšími poskytovateli školských poradenských zařízení, zejména s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry, středisky výchovné péče a úřady práce.