• Mateřská škola

   Mateřská škola

Výchovný poradce

Náplň práce speciálního pedagoga a výchovného poradce se v mnoha ohledech doplňuje, mezi hlavní činnosti patří zejména:

 • Koordinace speciálně-pedagogického poradenství ve škole
 • Příprava, realizace a dlouhodobý monitoring integrace dětí se zdravotním postižením
 • Speciálně – pedagogická diagnostická činnost
 • Koordinace vzniku individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Realizace speciálně pedagogické vzdělávací činnosti a reedukace žáků se speciálně vzdělávacími potřebami
 • Metodické vedení asistentů pedagoga
 • Navrhování opatření, která směřují ke zlepšení vzdělávací práce školy v oblasti speciální pedagogiky
 • Metodická pomoc pracovníkům školy
 • Koordinace spolupráce s PPP, SPC a dalšími specializovanými pracovišti
 • Poskytování poradenské a konzultační činnosti zákonným zástupcům
 • Vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžaduje speciální péči
 • Předkládání návrhů na postup a řešení problémů
 • Koordinace spolupráce pedagogů
 • Metodická pomoc třídním učitelům při řešení aktuálních situací v třídním kolektivu
 • Ochrana práv dětí v prostředí školy
 • Spolupráce se školním metodikem prevence
 • Vedení evidence realizovaných aktivit
 • Dodržuje etický kodex poradenského pracovníka

Výchovný poradce

Mgr. Markéta Kabeláčová

Konzultační hodiny:

středa 11:00 – 12:00 (po předchozí domluvě)