• Mateřská škola

      Mateřská škola

Projekty

V současné době realizujeme tyto projekty:

Doučování žáků

Účelem dotace je vyrovnávání dopadů pandemie covid-19 a vzdělanostních nerovností na vzdělávací výsledky žáků prostřednictvím doučování.

Č. j. MSMT-32407/2022-3

doucovani_letak-1

Šablony OPJAK

Cílem projektu je rozvoj vzdělávání na Waldorfské ZŠ a MŠ v Olomouci. Veškeré aktivity projektu přispívají k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a vzájemného sdílení zkušeností.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003569

Doučování žáků do škol

Výzva na podporu doučování pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2022.

Účelem dotace je vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na vzdělávací výsledky žáků prostřednictvím doučování.

Č. j.: MSMT-31956/2021-4

doucovani_letak-1

Vybavení odborných učeben Waldorfské školy Olomouc

Číslo programu: 06

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy: 06_16_066

Název výzvy: 66. Výzva IROP – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty ITI

Výzva ITI: 62. výzva ITI – Zkvalitnění vzdělávání infrastruktury základních škol IV.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016833

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu ZŠ Waldorfské Olomouc je pořízení nezbytného vybavení pro odborné učebny a vybudování venkovních učebních prostor. Realizací aktivit dojde ke zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

Rozvoj školy III

Cílem projektu je podpora rozvoje vzdělávání na Waldorfské škole Olomouc. Aktivity projektu přispějí k podpoře pedagogických pracovníků v jejich dalším růstu a k začlenění žáků ohrožených školním neúspěchem a se vzdělávacími potřebami do hlavního proudu.

Projekt Rozvoj školy III je spolufinancován Evropskou unií.

Ovoce do škol

Dne 21. 12. 2009 schválila vláda projekt „Ovoce do škol“. Tento projekt je vymezený nařízením vlády č. 478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory při podávání ovoce a zeleniny dětem ve školských zařízeních.

Projekt se vztahuje na žáky 1. – 5. ročníků základních škol a má za cíl podpořit správné stravovací návyky dětí.

Ve školním roce 2012/2013 je na základě smlouvy podepsané s firmou Laktea, o. p. s. dodáváno dětem ovoce a další sortiment. Zásobování je nepravidelné, většinou se jedná o jednu až dvě dodávky měsíčně.

Naše škola je do projektu zapojena od dubna 2010.

Projekt Sportuj ve škole

Projekt „Sportuj ve škole“ navazuje na pokusné ověřování programu s názvem „Hodina pohybu navíc“, které probíhalo dva roky pod hlavičkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Během druhého ročníku se do něj zapojilo na patnáct tisíc žáků z 343 škol celé České republiky. Od 1. září 2018 projekt zajišťuje Asociace školních sportovních klubů, která už 26 let pomáhá bavit školáky sportem.

www.sportujveskole.cz

Projekt KLIKO

V listopadu 2016 se rozeběhla realizace tříletého projektu ve spolupráci s FTK UPOL:

Projekt KLIKO, neboli Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy se zaměřuje na rozvoj personálních, sociálních a občanských kompetencí žáků základních a středních škol prostřednictvím pohybových aktivit, přičemž vychází z faktu, že zmíněné kompetence se nejlépe rozvíjejí s využitím herních a interaktivních aktivit, kde přirozeně dochází ke kontinuálnímu rozhodování a řešení problémových situací. V rámci projektu mimo jiné vznikne vzdělávací portál, na němž budou pro členy Společenstva praxe sdíleny vytvořené metodické materiály, k dispozici bude též elektronická knihovna a odborná poradna.

Projekt Walinka

Tento projekt realizujeme nově od 1.4.2017.

Projekt Štěstí pro šikulky je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vybudování zařízení péče o děti “Walinka” ve městě Olomouc s celkovou kapacitou 20 míst a tím zlepšit podmínky pro zaměstnanost rodičů s malými dětmi.

MAP Olomouckého kraje

Naše škola/školka je zapojena do projektu Místního akčního plánování v Olomouci. Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči. Naše škola se bude moci zapojovat do aktivit na podporu čtenářské a matematické gramotnosti, aktivit na podporu zručnosti a kreativity a čerpat teoretické i praktické informace k inkluzi ve všech jejích podobách. Více informací o projektu najdete na webu http://map.olomouc.eu/. Pro neformální diskuzi o školství a vzdělávání mezi rodiči, učiteli a dalšími aktéry z Olomouce jsou určeny facebookové stránky (MAP Olomouc).

Rozvoj školy II

Projekt Rozvoj školy II je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je podpora rozvoje vzdělávání na Waldorfské škole Olomouc. Aktivity projektu přispějí k podpoře pedagogických pracovníků v jejich dalším růstu a k začlenění žáků ohrožených školním neúspěchem a se vzdělávacími potřebami do hlavního proudu. 

Realizovali jsme

Jedná se o didakticky zaměřený projekt v rámci OP VVV, jehož hlavním řešitelem je Ostravská univerzita a partnerem Přírodovědecká fakulta UP. Z našich učitelů jsou do projektu zapojeni Jan Hercik a Lubica Havelková. Projekt by měl přispět ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů s důrazem na práci se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. U nás se bude jednat především o předměty zeměpis, matematika a fyzika.

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. přichází s novým projektem „CENTRUM NATURA“ v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání, který je realizován v období od ledna 2017 do prosince 2019.

 

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Projekt se věnuje podpoře vzájemného učení škol a pedagogů, a to formou síťování. Vybrané školy z celé České Republiky vytvoří, ve svém kraji, Centra kolegiální podpory (CKP) a budou realizovat síť v tématu přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka/vzdělávání.

 

V průběhu tří let bude vytvořeno celkem 42 Center kolegiální podpory po celé republice, které budou předávat zkušenosti na pedagogy z ostatních okolních škol, případně dalších zařízení, a to prostřednictvím pravidelných projektových odpolední.

 

Cílovou skupinou, která bude v rámci projektu podpořena, jsou:

 

– děti a žáci, prostřednictvím jejich pedagogů

– pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci základních a středních škol, kteří budou vzájemně sdílet zkušenosti a vytvářet tak celorepublikovou funkční síť Center kolegiální podpory

– pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže

– pracovníci České školní inspekce

V období 1. 7. – 31. 12. 2015 realizovala naše škola projekt Moderní škola, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/56.1988.

 

Výzva č. 56 byla vyhlášena v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK. Mezi cíle oblasti podpory 1.1 patří mj. podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyk. Výzva č. 56 je zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů.

 

V rámci této výzvy byly na naší škole realizovány

 

Čtenářské dílny v šesti našich třídách, jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Intenzivní jazykový kurz pro 3 naše učitele cizích jazyků
Stínování (stáž) pro 4 naše učitele cizích jazyků, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí
Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky naší 8. a 9. třídy

Naše škola realizovala v období 1. 9. -31. 12. 2015 projekt “Rádi tvoříme”, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/57.0096, zaměřený na rozvoj technických dovedností.V rámci této výzvy bude na naší škole vybavena školní dílna pro rozvoj technických dovedností našich žáků
Tyto projekty byly podpořeny z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

V roce 2014 se naše škola zapojila do programu Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců ze třetích zemí.

Cílem tohoto projektu je podpora vzdělávání na Waldorfské škole.

 

Díky tomuto projektu budou v naší škole podpořeny tyto aktivity:
– spolupráce s rodiči MŠ
– čtenářský klub ZŠ
– hodiny doučování
– školka bude posílena personálně o chůvu a v naší škole může působit školní psycholog.

Číslo programu: 06
Název programu: Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 06_18_110
Název výzvy: 88. Výzva IROP – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010123

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu je rozšíření kapacity mateřské školy s waldorfskou pedagogikou v Olomouci výstavbou nové budovy mateřské školy. Novostavbou získá waldorfská MŠ vlastní budovu pro 4 samostatná oddělení, každé po 25 dětech. Celková kapacita se tím zvýší na 100 dětí.

“Naše škola roste II” – v rámci tohoto grantu bude škola vybavna novou knihovnou
“Naše škola roste” – v rámci tohoto grantu jsme vybavily třídy novými školními lavicemi a židlemi 
“Hravá školka” – v rámci tohoto grantu byly pořízeny nové postýlky do školky, herní prvky na zahradu (skluzavka…), nové hračky pro děti, knihovna…
 
“PODNIKATEL” – rozvoj podnikatelských dovedností u žáků základních škol  
“Správná volba” – kariérové poradenství na ZŠ  

Cílem projektu je podpora odborných znalostí a praktických dovedností pedagogů při práci na téma „Bezpečné klima” podpora odborných znalostí a praktických dovedností pedagogů při práci na téma „Bezpečná škola” vzdělávání a metodická podpora pedagogů pro práci s třídnickými hodinami realizace projektu.

Doučování žáků do škol

Výzva na podporu doučování pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2022.

Účelem dotace je vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na vzdělávací výsledky žáků prostřednictvím doučování.

Č. j.: MSMT-31956/2021-4

doucovani_letak-1

Doučování žáků do škol

Výzva na podporu doučování pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2022.

Účelem dotace je vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na vzdělávací výsledky žáků prostřednictvím doučování.

Č. j.: MSMT-31956/2021-4

doucovani_letak-1