• Mateřská škola

      Mateřská škola

Školní družina

Vzdělávací program školní družiny vychází z metodiky waldorfské pedagogiky a ŠVP školní družiny. Jedním z hlavních motivů naší činnosti je zprostředkovat dětem možnost relaxace a kompenzace jednostranné školní zátěže. Z tohoto důvodu pokládáme za důležitý každodenní pobyt venku, téměř za každého počasí a pozorování přírody. Děti se tak na vycházkách mohou umazat. Je vhodné připravit jim na pobyt venku starší oblečení. Činnosti, které jsou situovány do vnitřních prostor, jsou odvozeny od rytmu kalendářního roku, spolupodílíme se na přípravě některých školních slavností. Ve skupinové práci a hrách se snažíme, aby se děti přes osobní prožitek poznávaly, dokázaly spolupracovat a respektovat individualitu každého jedince. Dětem je poskytován prostor pro spontánní činnosti, mají možnost vyjadřovat svá přání a podílet se na spoluplánování činností školní družiny. Samostatnou přípravu na vyučování mohou ve školní družině realizovat žáci od čtvrtého ročníku a to vždy po 15. hodině.

Dítě do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce, který se před vyplněním přihlášky seznámí s Vnitřním řádem ŠD , a zváží, zda je dítě zdravotně způsobilé se činnosti školní družiny účastnit. Na základě informací ze zápisového lístku – Přihláška do ŠD, bude dítě zařazeno do oddělení školní družiny. Informace uvedené zákonným zástupcem, jsou pro pracovníky školní družiny závazné.

Pokud dítě odchází z družiny samo v jiný čas než je na přihlášce nebo jej vyzvedává jiná osoba než ta, která je uvedena na zadní straně zápisového lístku – Přihlášky, je potřeba tuto změnu oznámit vychovatelům vždy písemnou formou. Omluvenku je nutné napsat na samostatný lístek, který musí obsahovat následující údaje: jméno dítěte, datum, čas odchodu a Váš podpis. Nebo k tomu určený formulář ke stažení zde: Změna odchodu žáka ze školní družiny Děkujeme, za jeho používání.

Školní družina má od vedení školy přidělený mobilní telefon č. 734 174 264. Tento telefon je v průběhu všech činností vychovatelkám stále k dispozici a slouží zejména k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu venku, popř. k dořešení nejasností při odchodech dětí ze školní družiny. Prosíme, rodiče aby telefon používali jen ve výjimečných případech. Pro užívání mobilních telefonů žáky platí stejné org. nařízení jako po dobu výuky. Tzn., že žáci po dobu činnosti nesmí používat mobilní telefony, mají je schované ve svých aktovkách. Ve výjimečných případech jej mohou použít po dohodě s vychovateli.

Družina ve školním roce 2023/2024

Družina má v letošním školním roce čtyři oddělení.

Ranní družina

od 6:40 do 7:40 hodin

Odpolední družina

navazuje na konec výuky a končí v 17:00 hod.

Čas v přírodě

Pobyt v přírodě má pozitivní vliv na fyzické, ale i psychické zdraví, proto chodíme s dětmi každý den ven. Děti na čerstvém vzduchu mohou sportovat, relaxovat, či se věnovat volné hře. 

smart
smart

Tvoření

Výtvarné a rukodělné činnosti se snaží nabídnout dětem pestrou ochutnávku práce s barvami, různými materiály i technikami. Často pracujeme s přírodninami a tak nenásilnou formou vedeme děti k přirozenému vnímání proměn přírody. Velmi oblíbenou technikou je práce s ovčím rounem, která v dětech podporuje rozvoj jemné motoriky, prostorové představivosti, vytrvalosti i estetického cítění.

Adventní spirála

Každý rok připravuje školní družina slavnost, kterou vstupujeme do období adventu. Slavnost je určena žákům prvního stupně a my jsme rádi, že ani starší žáci na ni nezapomínají a dobrovolně se zapojují do její organizace. Pod vedením ředitele školy doprovází celou slavnost hudbou a zpěvem.

IMG_4526