• Mateřská škola

      Mateřská škola

Organizace zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021

 

Duben 2020

Organizace zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.  

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 4. května 2020 do 7. května 2020.

Podání žádosti

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (ei6jbu2),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání v kanceláři v daném termínu v MŠ Dobnerova 24 od 8:00 – 16:00 hod (pokud by Vám termín nevyhovoval, je možné se domluvit na tel. čísle 775 061 850)

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

1. uvede v Žádosti o přijetí, že je dítě řádně očkováno

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Každé dítě u zápisu obdrží pořadové číslo, pod kterým bude nadále vedeno.

O přijetí dítěte bude rozhodnuto ve správním řízení do 15 dnů po skončení zápisu.

Děti budou do MŠ přijímány do naplnění stanovené kapacity MŠ. 

Při rozhodování o přijetí budou přednostně přijímány děti, které do 31. 8. 2020 dovrší 5 let, z důvodu povinné předškolní výchovy.

Mgr. Ondřej Vraj
ředitel ZŠ a MŠ